sobota, 11 sierpnia 2012

Legalizacja aktów nieobyczajnych


Zainspirowane światłymi dokonaniami posła Dunina i posła Żalka, jak również wybiegając naprzeciw oczywistemu społecznemu zapotrzebowaniu na kolejne projekty ustaw o związkach partnerskich, w doborowym gronie Pan Joanna, dubiduu, Rude de Wredne i wyżej podpisana, przygotowałyśmy własny projekt. Mamy nadzieję, że znajdzie uznanie i poklask wśród posłów i posłanek ugrupowań, które póki co nie przygotowały własnych rozwiązań w tym zakresie, i szybko trafi co najmniej do pierwszego czytania.

Ustawa o paramałżeństwach sodomitów i trybad zawieranych w Tym Kraju

&1
Kto może zawrzeć paramałżeństwo sodomitów i trybad.

1. Paramałżeństwo sodomitów i trybad mogą zawrzeć wyłącznie sodomici i trybady o udowodnionym statusie sodomity lub trybady przez okres minimum pięciu lat.

2. Aby udowodnić status sodomity lub trybady, należy złożyć oświadczenie podpisane przez minimum piętnaście osób, w tym najbliższą rodzinę, które potwierdzą, że były świadkami niegodnych aktów nieobyczajnych popełnianych na terenie Tego Kraju przez starającego/starającą się o status sodomity/trybady. Za niegodny akt nieobyczajny nie uznaje się paradowania z piórem w odbycie w miejscu publicznym. Lista niegodnych aktów nieobyczajnych zostanie wydana osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad.

3. Paramałżeństwo sodomitów i trybad może zawrzeć osoba posiadająca zarówno czynne, jak i bierne prawa wyborcze do Sejmu, Senatu i w wyborach prezydenckich.

4. Sodomici i trybady pochodzący spoza Tego Kraju nie są zwolnieni z obowiązku złożenia oświadczenia wymienionego w punkcie 2, paragraf 1.

&2
Warunki zawarcia paramałżeństwa sodomitów i trybad.


1. Warunkiem zawarcia paramałżeństwa sodomitów i trybad jest posiadanie oświadczenia opisanego w punkcie 2, paragraf 1.

2. Oświadczenie o udowodnionym statusie sodomity lub trybady wymienione w punkcie 1, paragraf 2 należy złożyć przed Stosownym Organem na 365 dni (w roku przestępnym 366 dni) przed planowanym popełnieniem pierwszego niegodnego aktu nieobyczajnego przez osobę starającą się o status sodomity lub trybady.

3. Celem zawarcia paramałżeństwa sodomitów i trybad należy udać się, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, między godziną 8 a 9.30 do wyznaczonej placówki Poczty Polskiej (lista urzędów zostanie wydana osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad). Następnie, w obecności dwóch urzędników pocztowych należy wypełnić formularz (wzór formularza zostanie wydany osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałzeństwach sodomitów i trybad). Urzędnik pocztowy ma prawo do odmowy przyjęcia formularza bez podania przyczyn. Od odmowy przyjęcia nie przysługuje odwołanie.

4. Formularz rejestruje się w Urzędzie Komunikacyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania starających się o status paramałżonka.

&3
Przywileje paramałżonków.


1. Paramałżonkowie mają przywilej

1.1. Odbierania poczty za paramałżonka w wyznaczonych urzędach pocztowych w okienkach oznaczonych specjalną ikonografiką (wzór ikonografiki zostanie wydany osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad).

1.2. Robienia wspólnych zakupów w IKEA, z wyłączeniem działów „sypialnia” i „łazienka”. Surowo zabronione jest wejście, nawet osobno, do działu dziecięcego.

1.3. Przebywania w jednym mieszkaniu, pod warunkiem że posiada ono co najmniej dwa pomieszczenia z osobnymi łóżkami.

1.4. Posiadania zwierząt domowych nie cięższych niż 500 gramów, o ile nie posiadają one bliższej rodziny.

1.5. Posiadania wspólnej zastawy stołowej, w tym widelców – 6 sztuk, noży – 6 sztuk, łyżek – 6 sztuk, łyżeczek – 6 sztuk, widelczyków deserowych – 6 sztuk, noży do ryb, nieplaterowanych – 6 sztuk.

&4
Obowiązki paramałżonków.


1. Paramałżonkowie mają obowiązek

1.1. Zrzeczenia się czynnych i biernych praw wyborczych.

1.2. Meldowania się raz w tygodniu w wyznaczonym urzędzie Poczty Polskiej celem potwierdzenia statusu paramałżeństwa sodomitów i trybad oraz złożenia oświadczenia podpisanego przez minimum piętnaście osób, w tym najbliższą rodzinę, potwierdzającego dopuszczenie się niegodnych aktów nieobyczajnych w ciągu ostatnich siedmiu dni.

1.3. Uczęszczania raz w roku, przez co najmniej trzy miesiące, czterdzieści godzin w tygodniu na rekolekcje u egzorcysty właściwego dla miejsca zamieszkania paramałżonków.

1.4. Zrzeczenia się prawa do renty, emerytury i zasiłku. Obowiązek ich zapewnienia i opieki nad paramałżonkiem spoczywa na drugim paramałżonku.

1.5. Odprowadzania do Urzędu Skarbowego składki za możliwość zawarcia paramałżeństwa sodomitów i trybad. Wysokość składki zostanie określona osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad.

&5
Odzyskiwanie zwłok i pochówek.


1. W przypadku śmierci paramałżonka należy bezzwłocznie udać się do urzędu Poczty Polskiej właściwego dla miejsca zgonu celem złożenia oświadczenia o ustaniu statusu paramałżeństwa podpisanego przez minimum piętnaście osób, w tym najbliższą rodzinę, które potwierdzą, że zgon nie nastąpił w trakcie niegodnego aktu nieobyczajnego. W przeciwnym wypadku zgon uznaje się za nieważny.

2. Oświadczenie należy zatwierdzić w Urzędzie Komunikacyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania.

3. Po złożeniu oświadczeń wymienionych w punkcie 1 i 2, paragraf 5 należy odebrać zwłoki z miejsca ich położenia.

4. Pochówek odbywa się na koszt paramałżonka w wyznaczonym sektorze wyznaczonego cmentarza komunalnego. Sektor powinien być oznaczony odpowiednią ikonografiką, widoczną z daleka dla pozostałych obywateli Tego Kraju. Wzór ikonografiki zostanie określony osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad.

&6
Dziedziczenie.


1. Paramałżonkowie mogą po sobie dziedziczyć, pod warunkiem że

1.1. Nie posiadają krewnych, powinowatych, wstępnych, zstępnych, rozstępnych i przestępnych, a państwo nie zgłasza roszczeń do ich majątku.

1.2. Na 365 dni przed planowanym zgonem złożyli w odpowiednim wydziale Urzędu Dozoru Technicznego testament podpisany przez minimum piętnastu świadków, w tym najbliższą rodzinę.

2. Dziedzicząc majątek paramałżonka, należy uiścić 35 procent wartości majątku jako opłatę spadkową.

16 komentarze :

Cholera ta ustawa to dla mnie wyrok:)

Ja bym byl jeszcze za ustawowym obowiazkiem udowodnienia statusu homoseksualnego przez wymog odbycia czynnosci seksualnej przez przyszlych paramałżonkow przed wyznaczonym urzednikiem/czką...

brakuje czesci dotyczacej rozwiazania

dobre, dobre, ale dopiero sugestia Macka czyni ten projekt Godnym.

W komisji i tak dodadzą paragraf, że nieobyczajny związek mogą zawrzeć jedynie pary, których przez 5 lat nie udało się wyleczyć z homoseksualizmu.
Jako że jednak państwo nie może pytać obywateli o orientację seksualną - zaświadczenie o niepowodzeniu kuracji wystawi ksiądz, bo mu wolno pytać, a nawet chyba lubi.

Ech, można by tak dalej, ale to przygnębiające jest. :(

W TYM KRAJU strach żartować. Gdyby w ramach happeningu zaproponować ustawę o zakazie OBNOSZENIA SIĘ, to mam przeczucie, że w Sejmie zaraz by to uchwalono... :((

Genialne, teraz czekać tylko, która grupa posłów go zgłosi całkiem poważnie. :{


KaFor

To skandal!! To kolejna próba przemycenia tylnymi drzwiami wiadomo czego! NIGDY nie zgodzę się na określenie PARAMAłŻEŃSTWO, bo zgodnie z rozdziałem 1 art. 18 Konstytucji RP, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny (lub odwrotnie), a że stanowią oni PARĘ, to oczywiste.
Ponadto, bezczelne proponowanie w powyższym projekcie:
SPECJALNEJ ikonografiki w urzędach pocztowych i na cmentarzach komunalnych jest eskalacją HOMSEKSUALNEJ PROPAGANDY!!!

prawdziwa_przedstawicielka_Narodu

prawdziwa_przedstawicielka_Narodu -> odwrotnie już nie! :)

Urząd Pocztowy nie jest miejscem szerzenia homopropagandy! Z tego urzędu korzystaja również ludzie starsi, dzieci, młodzież, kobiety w ciązy, związkowcy i mężczyźni! To prawdziwy skandal takie ustawie proponić! Takie paratwory parasodomitów mogą być zawierane w sądzie karnym albo na GPW po uprzednim zainstalowaniu zasiek i fosy w obrębie dzielnicy! Nie wolno będzie tam zatrudniać wszystkich pożądnych ludzi, a więc kobiet, mężczyzn i związkowców, a w zamian za to dać im należy zasiłki za niemożność wykonywania zawodu, oczywiście z kieszeni każdego, kto przypomina sodomitę (wiadomo, ta swołocz sie często nie przyznaje, ale wprawne oko widzi i wie)!

Jak ja dawno nie słyszałem słowa trybady ;]

@Maciek
Wydamy osobnym rozporządzeniem.

@Anonimowy 3
To celowe - paramałżeństwa nie można rozwiązać.

@prawdziwa_przedstawicielka_Narodu, maryjka
No nie! Przejrzałyście nas!

Wszystko da się obejść.

&3
1.2 Negocjujemy z IKEA zmianę nazewnictwa działów. Na pewno na to pójdą, jako firma przyjazna i zarabiająca na LGBT. Do pokoju niegdyś dziecięcego, obecnie dla niepoznaki zwanego „dział paraobywateli w przedziale długości 50 cm - 120 cm” wchodzimy śmiało, powiewając piórem wystającym z tego miejsca, w którym mamy przepisy ustawy.
1.3. Rodzaj i wymiary łóżka nie są określone, wstawiamy więc do łazienki łóżko dla lalek. Dwa pomieszczenia, dwa łóżka - warunek spełniony. Na alledrogo zaraz pojawią się oferty łóżek o długości kilku centymetrów, dostosowanych do każdej łazienki
1.4. W razie kontroli odpowiedniego Urzędu należy wskazać, że pies/kot/koza/krokodyl ważący powyżej 500 gramów nie jest zwierzęciem domowym, ale hodowlanym, użytkowym, ewentualnie bezdomnym lub wolno żyjącym.

K.

&7
Organem właściwym do wydania rozporządzeń, o których mowa w & 1, 2, 3, 4, 5, jest nadminister do spraw czynów niegodnych i nieobyczajnych.
&8
Ustawa wchodzi w życie 30 dni po zaobserwowaniu i zgłoszeniu, przez Obywateli Tego Kraju, odpowiednim organom prewencyjnym, 1000 aktów niegodnych i nieobyczajnych.

AG.

A czy sodomici i trybady w paramałzeństwach mogą dopuszczać się czynów obyczajnych, czy tylko nieobyczajnych?

Btw, ja wiem, że to taki śmiech niezbyt radosny, ale mimo to - dzięki za tę notkę, mogłam się uśmiechnąć nocą i odgonić koszmary.

a-be

Każdy czyn popełniony w paramałżeństwie jest z definicji nieobyczajny. Oczywiście o ile potwierdzi go piętnastu świadków, w tym najbliższa rodzina.

Taki był cel, żeby się uśmiechnąć. Bo w tej okołozwiązkowej paranoi naprawdę można już kręćka dostać:)

Prześlij komentarz